Všeobecné obchodní podmínky (Podmínky) společnosti OOOMMM s.r.o.

1. Účel a použití Podmínek

1.1 Tyto Podmínky se vztahují na všechny jednotlivé smluvní vztahy mezi klientem jako ubytovaným (Klient) a společností OOOMMM s.r.o., se sídlem Perlová 1020/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 08234949, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, info@glampingvalassko.cz, www.glampingvalassko.cz (dále GV) jako ubytovatelem, jejichž předmětem je poskytování ubytování v mobilních jednotkách GV a dále poskytování služeb, které s ubytováním souvisejí. Jednotlivé smlouvy se uzavírají podle čl. 2 těchto Podmínek.

1.2 V případě rozporu mezi Podmínkami a výslovným ujednáním stran ve smlouvě mají přednost odchylná smluvní ujednání.

1.3 Podmínky mohou být ze strany GV jednostranně změněny nebo doplněny, pro Klienta je přitom závazné znění Podmínek, které jsou účinné v době uzavření Smlouvy.

2. Smlouva mezi Klientem a GV

2.1 Smlouva mezi GV a Klientem (Smlouva) je uzavřena vyplněním formuláře Klientem v online rezervačním systému na webových stránkách GV. (www.glampingvalassko.cz – Rezervace) a potvrzením této rezervace ze strany GV zasláním e-mailu na adresu Klienta. Smlouva může být případně dále uzavřena mimo online rezervační systém, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace mezi Klientem a GV potvrzením objednávky Klienta ze strany GV nebo potvrzením nabídky GV ze strany Klienta nebo oboustranným podpisem písemné smlouvy.

2.2 Smlouva specifikuje zejména konkrétní časový termín, na který GV poskytuje Klientovi mobilní jednotku k přechodnému ubytování, umístění mobilní jednotky (zejména pomocí GPS souřadnic), cenu za takové ubytování, způsob platby a její splatnost.

2.3 GV eviduje Smlouvy uzavřené v rámci Rezervačního systému a může je na požádání zpřístupnit Klientovi.

2.4 Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
2.5 Minimální doba ubytování je 3 dny (dvě noci).

2.6 Maximální počet osob, které mohou být současně ubytovány v mobilní jednotce, jsou 3 dospělé osoby nebo dospělý pár se 2 dětmi.

2.7 Klient se zavazuje při rezervaci ubytování a při uvádění jakýchkoli údajů pro účely Smlouvy zadávat přesné a pravdivé informace. Jestliže Klient zjistí, že v údajích zadávaných v Rezervačním systému provedl chybu v psaní nebo uvedl nepřesné údaje, opraví chybné údaje v systému v procesu rezervace anebo bezodkladně kontaktuje GV za účelem napravení těchto chyb. GV neodpovídá za nedostatky poskytnuté služby způsobené v důsledku chyb či včas neopravených chyb v údajích uvedených Klientem v rámci rezervace, v komunikaci s GV anebo ve Smlouvě.

3. Cena a rezervace

3.1 Cena ubytování (a případně cena dalších doplňkových služeb) včetně DPH je uvedena v Rezervačním systému, případně v ceníku služeb na webové stránce GV nebo je jiným způsobem sdělena Klientovi před provedením rezervace.

3.2 Rezervace mobilní jednotky provedená Klientem v Rezervačním systému platí 10 min od času provedení rezervace. Do této doby je Klient povinen provést úhradu celé ceny rezervovaného ubytování, a to bezhotovostní platbou dle instrukcí uvedených v Rezervačním systému (není-li výslovně dohodnuto jinak v případě, že Smlouva byla uzavřena jinak než prostřednictvím Rezervačního systému). Jestliže do uplynutí této lhůty Klient cenu neuhradí, Smlouva zaniká, GV ani Klient jí nejsou nadále vázáni a GV je oprávněn příslušnou mobilní jednotku pro dotčený termín a lokalitu opět na svých webových stránkách i jinak nabízet jako dostupnou k ubytování třetím osobám.

3.3 V případě, že zákazník uhradí cenu za ubytování prostřednictvím dárkového voucheru a hodnota tohoto voucheru přesáhne cenu ubytování, rozdíl v ceně (přeplatek) nevratně propadá a nebude zákazníkovi refundován ani vydán ve formě kreditu na další nákupy či služby.

4. Storno podmínky

4.1  Klient je oprávněn z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu pobyt a Smlouvu jednostranně zrušit, a to písemným nebo elektronickým oznámením doručeným na e-mailovou adresu info@glampingvalassko.cz nebo skrze rezervační systém na webových stránkách GV (www.glampingvalassko.cz). Jestliže dojde k takovému zrušení (doručení oznámení o zrušení) po úhradě ceny ubytování ze strany Klienta, probíhá vyúčtování následovně: Pokud ke zrušení ze strany Klienta dojde do 30 dnů před prvním dnem rezervace, GV vrací Klientovi 100% zaplacené částky. Pokud ke zrušení ze strany Klienta dojde mezi 29-8 dnem před prvním dnem rezervace, GV vrací Klientovi 50% ze zaplacené částky. Pokud ke zrušení ze strany Klienta dojde mezi 7-0 dnem před prvním dnem rezervace, GV vrací Klientovi 0% částky.

4.2  GV je oprávněn proti nároku Klienta na vrácení zaplacené ceny (zrušeného) ubytování započíst svůj nárok na storno poplatek s DPH.

4.3 Pokud se Klient nedostaví k ubytování podle Smlouvy nebo pobyt nevyčerpá zcela, je povinen zaplatit celou sjednanou cenu ubytování. GV není v tomto případě povinen poskytnout službu v náhradním termínu.

5. Práva a povinnosti stran

5.1 Klient se dostaví na místo ubytování dle Smlouvy ve sjednaný čas. V případě potíží při hledání místa ubytování je Klientovi k dispozici zástupce GV, kterého může kontaktovat na telefonním čísle, které Vám GV sdělí před rezervovaným termínem ubytování.

5.2 Klient se zavazuje, že mobilní jednotku a její okolí bude užívat tak, aby na nich nevznikla škoda, v souladu s pravidly slušnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí, které obklopuje mobilní jednotku, k mobilní jednotce a jejím budoucím Klientům. Klient se zavazuje respektovat pravidla užívání (Příloha č.1), které jsou součástí těchto Podmínek nebo jsou dostupné v mobilní jednotce v písemné podobě či jsou jinak zpřístupněny Klientovi, aby se s nimi mohl seznámit.

5.3 GV upozorňuje Klienta, že pobyt v GV a jeho okolí může být spojen s rizikem úrazu, zranění či jiné škody na zdraví či majetku a dále ho upozorňuje, že sám i všechny osoby s ním ubytované v mobilní jednotce musí používat mobilní jednotku a pohybovat se v jejím okolí s náležitou opatrností a obezřetností, aby těmto rizikům a vzniku škody předešli. Klient se zejména zavazuje dodržovat bezpečnostní a technická pravidla pro užívání mobilní jednotky viz manuál obsluhy , která jsou součástí těchto Podmínek (Příloha č. 2 těchto Podmínek) nebo jsou dostupná v mobilní jednotce v písemné podobě či jsou jinak zpřístupněna Klientovi, aby se s nimi mohl seznámit, a to s cílem správného používání funkcionalit mobilní jednotky a předcházení škodám a rizikům na životě a zdraví Klienta a všech ubytovaných osob, na mobilní jednotce a životním prostředí. GV neodpovídá za škodu, kterou Klient (a všechny osoby, které jsou v mobilní jednotce ubytovány spolu s Klientem) utrpí v důsledku nedodržení uvedených bezpečnostních a technických pravidel. Klient odpovídá za vlastní bezpečnost a za bezpečnost všech s ním ubytovaných hostů po dobu ubytování.

5.4 Klient není oprávněn na mobilní jednotce či v jejím okolí provádět jakékoli úpravy, jako například polepování, šroubování, vrtání apod. a je povinen zdržet se jakékoli manipulace s mobilní jednotkou. Dojde-li k jakékoli situaci, která vyžaduje jakýkoli zásah, je Klient povinen okamžitě telefonicky kontaktovat zástupce GV zachovat se dále dle těchto Podmínek.

5.5 Klient je povinen mobilní jednotku kdykoli před svým odchodem řádně zabezpečit proti krádeži v souladu s technickým manuálem. Klient se zavazuje, že bude-li mít u sebe cennosti, elektroniku, peněžní prostředky či předměty vyšší hodnoty, nebude je nechávat nestřežené v mobilní jednotce. GV neručí za jejich ztrátu nebo odcizení.

5.6 Klient a osoby, které s ním sdílí mobilní jednotku v rámci ubytování, se zdrží kouření v mobilní jednotce.

5.7 Klient se zavazuje do mobilní jednotky nevnášet předměty, které jsou při rozumném uvážení spojené s vyšším rizikem poškození mobilní jednotky.

5.8 Klient se zavazuje vrátit mobilní jednotku při skončení ubytování čistou a nepoškozenou.

5.9 V případě poškození mobilní jednotky v důsledku jednání či opomenutí, které je zjevně nezodpovědné nebo které je v rozporu s těmito Podmínkami, Pravidly užívání nebo bezpečnostními či technickými pravidly neboli manuálem obsluhy, je GV oprávněna požadovat po Klientovi náhradu takto způsobené škody v plné výši.

5.10 V případě škody na mobilní jednotce (nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) se Klient zavazuje okamžitě kontaktovat zástupce GV na telefonním čísle sděleným Klientovi dle čl. 5.1 výše. Jedná-li se o vandalismus, živelnou událost, zranění či jinou vážnou událost, která nesnese odkladu, zavazuje se Klient okamžitě současně přivolat požární službu, lékařskou službu a Policii ČR.

5.11 Oznámí-li Klient řádně a včas zástupci GV vadu mobilní jednotky, a neodstraní-li GV vadu bez zbytečného odkladu, takže Klient může mobilní jednotku užívat jen s obtížemi, má Klient právo na přiměřenou slevu z ceny ubytování. V žádném případě není Klient oprávněn opravu provést sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, má Klient právo na prominutí ceny ubytování nebo může Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

5.12 Pokud mobilní jednotka poskytuje hot tube finskou lázeň, slovanskou saunu nebo jiné obdobné zařízení, je Klient povinen se před jejím použitím předem důkladně seznámit s podstatou, průběhem a náplní procedur, jakož i s jejich účelem a účinkem na jeho zdraví a organismus a s jejich případnými zdravotními riziky. Klient je oprávněn absolvovat wellness procedury pouze tehdy, pokud pro něho nepředstavují zdravotní riziko, s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu. GV nenese odpovědnost za újmu na zdraví způsobenou v důsledku absolvování wellness procedur. Klient výslovně souhlasí, že uvedené aktivity provádí výlučně na vlastní riziko.

5.13 Klient se zavazuje chovat k vlastnímu zdraví, mobilní jednotce a okolní krajině šetrně a s náležitým respektem, nezatěžovat je ani neohrožovat nevhodným chováním nebo nadměrným hlukem.

5.14 GV je oprávněn před uplynutím sjednané doby ubytování Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li Klient i přes výstrahu hrubě své povinnosti dle Smlouvy a těchto podmínek. V takovém případě nemá Klient nárok na vrácení ani poměrné části ceny a je povinen doplatit cenu podle Smlouvy, jakož i nahradit případně vzniklou škodu.

5.15 GV neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou na straně Klienta a s ním ubytovaných osob v důsledku nedodržení těchto Podmínek nebo jakýchkoli dalších předpisů či pravidel, na které tyto Podmínky odkazují. Klient současně bere na vědomí a souhlasí, že GV neodpovídá za jakékoli škody na majetku či zdraví, které Klient a jakákoli osoba s ním ubytovaná v mobilní jednotce utrpí při jakýchkoli aktivách a pohybu v okolí mobilní jednotky a v okolní krajině. Taková aktivita je na vlastní riziko Klienta a jakékoli ubytované osoby.

5.16 Klient není oprávněn přenechat mobilní jednotku do pronájmu či k ubytování třetí osobě nebo v ní ubytovat osoby nad rámec osob uvedených ve Smlouvě.

5.17 Klient se zavazuje, že v případě jeho návštěvy v doprovodu psa ubytovaného psa nahlásí buď v objednávkovém formuláři anebo dodatečně e-mailem na info@glampingvalassko.cz . GV na základě tohoto oznámení připraví pro psa speciální psí pelíšek. Klient tímto souhlasí, že pes nebude spát v posteli a pokud úklidová služba GV zjistí porušení těchto podmínek, vyhrazuje si GV právo účtovat Klientovi poplatek 2500Kč za extra čištění ložního prádla.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Jestliže tyto Podmínky odkazují na jakékoli další předpisy, pravidla, technická a bezpečnostní pravidla, pak takové předpisy tvoří součást těchto Podmínek a vztahují se, tak jako tyto Podmínky, na každou jednotlivou Smlouvu, není-li ve Smlouvě výslovně písemně uvedeno jinak.

6.2 Všechny spory vzniklé v souvislosti se sjednáváním a uzavřením Smlouvy, nebo s právy a povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, budou řešeny podle právního řádu ČR, přičemž pro tyto spory strany sjednávají pravomoc českých soudů a místní příslušnost obecného soudu GV, případně soudu jemu instančně nadřízeného.

6.3 K mimosoudnímu řešení sporů ze smluv mezi GV a Klientem, je-li Klient spotřebitelem, je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se sídlem Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

Příloha č. 1: Pravidla užívání GV
Příloha č. 2: Manuál k obsluze GV
Tyto Podmínky jsou platné a účinné od dne 1. 3. 2023.

———
Příloha č. 1
Pravidla užívání GV

  1. Vstup do vnitřních prostor GV pouze po přezutí. Pantofle, holinky jsou Vám k dispozici. Stejně tak i župany a ručníky, které naleznete v zásuvkách pod postelí.
  2. Respektujte okolní přírodu, neměňte jí a nic v ní nezanechávejte.
  3. V GV, prosíme, nekuřte. Cigaretové nedopalky odhazujte pouze do směsného odpadu. V GV je přísný zákaz rozdělávat oheň mimo kamna a ohiště. . (svíčky apod)
  4. Dodržujte noční klid. Nejen pro dobré vztahy se sousedy, ale i pro dobré vztahy s okolní zvěří.
  5. Nerozdělávejte oheň mimo vyhrazená místa – kamna, koupací káď, slovanská sauna. S ohněm v kamnech zacházejte opatrně, v suchých obdobích oheň nerozdělávejte vůbec. Od rozdělaného ohně neodcházejte.
  6. Odpad, prosím, třiďte na papír, plast, sklo a směsný.
  7. Užijte si knihy, které jsou pro vás  připravené, ale prosíme, neodnášejte je. Pokud se Vám některá zalíbí, vyměňte kus za kus a pomozte nám tím obnovit knihovničku.
  8. Nenechávejte si v GV cenné věci.
  9. GV je postavený tak, aby maximálně využíval obnovitelných zdrojů. Prosíme, zacházejte šetrně jak s vodou, tak s elektrickou energií. Používejte pouze kosmetiku a čistící prostředky, které jsou v GV k dispozici.
  10. A to nejdůležitější – odpočiňte si!

———

Příloha č. 2